Cennik naszych usług

Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności ustalamy z Klientem zawsze przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, w związku z czym Klient posiada wyczerpującą informację o kosztach, jakie zobowiązany jest ponieść współpracując z Kancelarią.

Na pobierane przez Nas wynagrodzenie składają się:

Systemy rozliczeń:

  • Zadaniowy - polega na ustaleniu stawki honorarium w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem, za wykonanie czynności takich jak: udzielenie porady prawnej, porządzenie pisma procesowego, reprezentację przed sądami oraz urzędami.
  • Ryczałtowy - polega na ustaleniu stawki honorarium za miesiąc stałej, kompleksowej obsługi prawnej Klientów Instytucjonalnych i Biznesowych.
    Występuje w dwóch wariantach.
    System ryczałtowy nie obejmuje zwrotu kosztów zastępstwa prawnego zasądzonego przez sąd lub inne organy na rzecz Klienta, które stanowią wówczas dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie sprawy, jak również wydatków, poniesionych przez Kancelarię w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.
  • Dodatkowa premia za sukces - polega na ustaleniu minimalnej stawki honorarium z jednoczesnym określeniem wysokości dodatkowego honorarium za pomyślny dla Klienta wynik sprawy, w sposób kwotowy lub procentowy.

Przykładowe stawki honorarium:

W innych sprawach stawki określamy indywidualnie.

Radcy prawnemu nie wolno zawierać z Klientem umowy, na mocy której Klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis) (…) [ art. 29 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego]